Đăng Tài
STT 
Số Xe 
Giờ 
Số Tài 
Trạng Thái 
134C 1825706:51105 
STT 
Số Xe 
Giờ 
Số Tài 
Trạng Thái 
không có xe đợi