1. mở setting (Cài Đặt) bằng cách kéo tay từ trên đỉnh của thiết bị để thấy màn hình dưới và nhấn vào biểu tượng bánh răng